Vozio sam Volkswagen E - Golf, Auto na struju kojeg bi trebali probati svi

VW E-Golf
      Nisam do sada vozio automobil na struju. Bicikl jesam, ali te dvije stvari ne mogu se uspoređivati. Bio sam skeptičan. Dvojba je bila, je li to automobil samo za poštare ili se s njim može voziti i gradski i sportski. Ipak sam ja oto fan. Kako bih ja mogao zaboraviti miris castrola, benzina i spaljenih guma. Na moje vlastito čudo, lako. Vrlo lako.


       Da ne zamaram Golfom, svi ga znaju i poznaju. Neki su se u njemu vjenčali, neki rađali,  neki djecu pravili pa o legendi nemam što dodati.  Ali Golf na struju e to je jedna druga nepoznata priča. E-Golf je iznutra lijepo napravljen. Pristojna je to plastika dobra na dodir. Sjedi se pravilno ergonomski, sjedalo je mekano, baš po mom ukusu. Ključ služi za otključavanje vrata a tada se vrati u džep. Jer auto se „pali“ na gumb. U stvari ništa se ne pali već na digitalnoj instrument tabli popale se žaruljice i pokazivači napona cargera i rekuperiranja. Ako se otpusti kočnica čvrsto stoji na mjestu, ne pokreće se naprijed kao kod automatskih getriba benzinskih ili diesel motora. Volan je mekan i lagan. Dodate gas a tada počinje bajka. Tiho kao u šumici Striborovoj. Ide a ne čuje se. Prekrasno. Stisnete mu gas do daske a on krene u premium stilu. Moćno a tiho i meko. Savršeno.


VW E-Golf
Ubrzava linearno bez cukanja pri promjeni brzina jer ih zapravo i nema. Ubrzava jako. Ručica mjenjača je tu za sasvim druge radnje za razliku od onih koje su nam poznate iz običnih atomobila. Nagli ulazak u zavoj je lijep. Težište je dolje jer su baterije raspoređene u podnici. Blago kliže bočno  ali nekako lijepo, ugodno. Zatim, opet stiščem gas do daske i moćno kreče izvlačenje iz zavoja pa na pravac i u sekundi prelazi sto, pa 120, 140 a brzina je neprimjetna. Premium brendovi od 100 tisuća eura i više voze tiho i moćno pri velikim brzinama. Ali Golf nije auto od 100 tisuća eura a vozi isto. Zaslužna je struja koja daje ovom automobilu jedan moćan premium dojam kojeg čovjek ne može lako zaboraviti. Vozio sam nekoliko hibrida, Toyotu, Lexusa i Mitsubishija ali oni mi se nisu dopali. Čista struja to je nešto drugo, novo i veoma dobro.

        Pa sam i ja tako pokleknuo pred automobilom na struju. Odmah sam se zapitao, čemu auspuh, čemu ulje, čemu filteri i servisi i da ne nabrajam dalje kada sve to ne treba a može puno bolje. Razmišljam o kupnji jednog takvog. Da li VW, da li Renault, da li BMW ne znam još ali „electric power“ to znam.

P.S. Naravno, kupovinu odgađam do trenutka kada će razvoj takvog sistema biti usavršen po pitanju brzine punjenja baterije koja sada iznosi 13 sati i povećanja opsega kretanja koji sada iznosi 130 kilometara pa je upotreba takvog vozila bilo u privatne a još više u neke poslovne svrhe na granici neupotrebljivosti. Ne sumnjam da će poboljšanja u tom smjeru ići brzo, čemu se od sveg srca radujem.


OSNOVNE KARAKTERISTIKE

  • Električni
  • AG1
  • 85 / 115Ponuda se širi ...

       Monovolumeni se i u VW-u sve više transformiraju u SUV-ove, a pravo je čudo u koliko sve niša VW planira ući. Up će ostati u cross varijanti, Polo će u SUV-izvedbi dobiti pogon 4x4 (opcija), a uz novi Tiguan slijedi i derivat SUV Golfa. Tiguan u prodaju kreće iduće godine, i to u dvije verzije, standardnoj kompaktnoj te onoj s produženim međuosovinskim razmakom. Nešto kasnije uslijedit će i kupeovska verzija tog SUV-a. Neki silno žele i VW cabrio SUV, nešto što bi konkuriralo Range RoverVW E-Golf


Svi modeliGorivoSnagaPogonVrataKn
Trendline
Comfortline
Highline
e-Golf
GTD
GTE
GTI
R model
Volkswagen E-Golf: Auto Electric, which should all try


       I have never driven a car on electricity. The bike did, but these two things can not be compared. I was skeptical. The dilemma was, is this car for postmen or with him can drive the city and sports. But I am a fan island. How could I forget the smell of Castrol, gasoline and burned tires. On my own miracle, easily. Very easy.


Do not bother Golf, everyone knows him and know him. Some were married in it, some born, some kids made so the legend I have nothing to add.

  But Golf electricity is that's another unknown story. E-Golf is beautifully designed inside. Decent to good plastic to the touch. Sit properly ergonomic seat is soft, not my cup of tea. The key is used to unlock the door and then went back into his pocket. Because the car is "dropped" on the button. In fact, nothing has fallen on the digital instrument panel Popa lights and indicators voltage Carger and recovering. If the brake is released stands firmly in place, do not run forward as in automatic getriba petrol or diesel engines. The steering wheel is soft and light. The throttle and then begins a fairy tale. Quiet as in the woods Stribor. Go and not be heard. Beautiful. A push of his foot to the floor and he walked in the premium style. A powerful and quiet and soft. Perfect.


Accelerates linearly without jigging when changing speed because it does not exist. Accelerates strongly. The gear lever is there for quite other activities as opposed to those that are familiar to us from ordinary atomobila. The rapid entry into the curve is beautiful. Focus is down because the batteries are deployed in the flooring. Blessed sliding sideways but kind of nice, pleasant. Then, again pinch the pedal to the metal and powerful moves drawing the curve and the straight line in excess of one hundred seconds, and 120, 140 and the speed is imperceptible. Premium brands of 100 thousand euros and more silent and powerful drive at high speeds. But golf is not the car of 100 thousand euros and drives the same. Meritorious a current that gives the car a powerful premium impression that one can not easily forget. I drove several hybrids, Toyota, Lexus and Mitsubishi but those I did not like. Pure power is something else, a new and very good.


     So I too had buckled before the car on electricity. I immediately asked myself, what exhaust, which oil, which filters and services and not to mention all of them when all this should not be a lot better. I'm thinking about buying one of those. Does VW, whether Renault, did BMW do not know yet but "electric power" to know.

P.S. Of course, shopping is deferred until such time as the development of such a system will be perfected in terms of speed of charging the battery, which now stands at 13 hours and increase the range of movement, which now is 130 kilometers and the use of such a vehicle be in private and even more in some business purposes on the border of uselessness . I have no doubt that improvements in this direction to go fast, what with all my heart rejoice.